Algemene voorwaarden SIMBA advertising B.V.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SIMBA advertising. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door SIMBA advertising tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van, en de afname van een de online marketing diensten en producten van SIMBA advertising  zoals zoekmachine optimalisatie, website realisatie, social media marketing activiteiten, online advertising, content realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. SIMBA advertising behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de opdrachtgever op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SIMBA advertising een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

 

 1. Door ondertekening of mondeling akkoord van een overeenkomst met SIMBA advertising verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SIMBA advertising en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SIMBA advertising opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 

 1. Alle offertes en prijsopgaves door SIMBA advertising zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door SIMBA advertising uitgebrachte offerte resulteert in een overeenkomst met SIMBA advertising alsmede een mondeling akkoord of goedkeuring per email.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door SIMBA advertising blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door SIMBA advertising. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SIMBA advertising zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SIMBA advertising niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. SIMBA advertising zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SIMBA advertising het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SIMBA advertising aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SIMBA advertising worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SIMBA advertising zijn verstrekt, heeft SIMBA advertising het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. SIMBA advertising is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SIMBA advertising is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SIMBA advertising kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SIMBA advertising de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door SIMBA advertising of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart SIMBA advertising voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing traject door SIMBA advertising voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
 2. SIMBA advertising heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door SIMBA advertising onderhouden worden.
 3. SIMBA advertising heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SIMBA advertising gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. SIMBA advertising heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 

 1. SIMBA advertising gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. SIMBA advertising onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan SIMBA advertising alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij SIMBA advertising een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door SIMBA advertising gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 

 1. SIMBA advertising aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer SIMBA advertising als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SIMBA advertising  alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en SIMBA advertising  geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
  in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SIMBA advertising  tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door SIMBA advertising minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst is gesloten voor een online advertising traject tussen de opdrachtgever en SIMBA advertising is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door SIMBA advertising het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt SIMBA advertising zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en aanmaningskosten verschuldigd aan SIMBA advertising. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buiten- gerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.
 4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering SIMBA advertising hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 5. Indien SIMBA advertising abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal SIMBA advertising het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij SIMBA advertising. SIMBA advertising draagt deze Intellectuele Eigendomsrechten over aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle aan SIMBA advertising verschuldigde bedragen heeft betaald.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SIMBA advertising heeft voldaan. Indien de opdrachtgever niet aan de verplichtingen jegens SIMBA advertising voldoet en hier nadrukkelijk op gewezen is of er opzettelijk misbruik van geleverde goederen en/of diensten wordt gemaakt, geldt een boetegeding voor onrechtmatig gebruik van de geleverde goederen en/of diensten en het daarop rustende intellectuele eigendom. De hoogte van dit boetegeding is vastgesteld op een bedrag van €500,- per dag dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van geleverde goederen en/of diensten en is direct opeisbaar.

10. Copyright

 

 1. Het eigendom van door SIMBA advertising verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij SIMBA advertising, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan SIMBA advertising hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SIMBA advertising gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. SIMBA advertising behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door SIMBA advertising vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SIMBA advertising niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover SIMBA advertising bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SIMBA advertising weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SIMBA advertising op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SIMBA advertising of het
  ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SIMBA advertising.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SIMBA advertising slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SIMBA advertising voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart SIMBA advertising voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SIMBA advertising.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. SIMBA advertising kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. SIMBA advertising is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient SIMBA advertising terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door SIMBA advertising geleden schade.
 7. SIMBA advertising is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. SIMBA advertising  is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
 9. SIMBA advertising kan bij eventuele schade aansprakelijk gesteld worden tot maximale verzekerde bedragen van Beroepsaansprakelijkheid € 500.000,- per aanspraak en € 1.000.000,- per verzekeringsjaar en voor Bedrijfsaansprakelijkheid € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

12. Buitengebruikstelling

 

 1. SIMBA advertising heeft het recht geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SIMBA advertising niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SIMBA advertising zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SIMBA advertising kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling/oplevering wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door SIMBA advertising  gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

 1. SIMBA advertising noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

 

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten/diensten schriftelijk te melden aan SIMBA advertising, waarna SIMBA advertising deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan SIMBA advertising binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 

 1. SIMBA advertising behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
  leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

 

 1. SIMBA advertising zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SIMBA advertising
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SIMBA advertising zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. SIMBA advertising is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. SIMBA advertising behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van SIMBA advertising  te plaatsen op een opgeleverde traject, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SIMBA advertising en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door SIMBA advertising met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve
  gegevens van SIMBA advertising beslissend.

18. Eigendomsrecht

 

 1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van SIMBA advertising tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

-->